SuomeksiIn English

Hankkeet

TaPaMa 2019-2021 

TaPaMa – Taideperustaisia palveluja matkailuun -hankkeessa kehittää uudenlaisia taideperustaisia matkailupalveluita, selvitetään miten niitä parhaiten tarjotaan matkailijoille ja mallinnetaan tämä kehittämistyö kaikkien potentiaalisten toimijoiden hyödynnettäväksi. Hankkeessa sovelletaan uusinta tietoa ja osaamista matkailupalvelujen kehittämiseen sekä taide- ja kulttuurisektorin ja pk-yritysten innovaatiotoiminnan vahvistamiseen. Hankkeessa ideoidaan, pilotoidaan ja mallinnetaan asiakaslähtöisesti kansainvälisille matkailijoille tarjottavia taiteeseen perustuvia elämyspalveluja Lapin taidemuseoissa ja -gallerioissa, jotka toimivat luovien alojen ja matkailusektorin välisesti. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa yhteistyöpartnereiden asiakkaiden tuntemusta sekä asiakkaiden osallistumista kehittämistyöhön. Maailman suurkaupungeissa on jo olemassa taideperustaisia elämyspalveluja, kuten galleriakierroksia taiteilijan, taidehistorioitsijan tai näyttelypedagogin kanssa, kaupunkikävelyjä valokuvaajan kanssa, katutaidemaalausta graffititaiteilijan kanssa ja niin edelleen. TaPaMa:ssa elämyspalveluja ideoidaan ja kehitetään Lapin kulttuuriin ja luontoon kiinnittyen: esimerkiksi maisemamaalausta, taidevaellusta, ympäristötaidetta ja luontovalokuvausta soveltaen. Palvelut suunnataan kansaivälisille asiakkaille ja markkinoidaan matkanjärjestäjille kasvua tuottaen. TaPaMa:n toteuttajia ovat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta ja Lapin taiteilijaseura. Yliopisto on hankkeen hallinnoija ja päätoteuttaja; taiteilijaseuran vastuulla välittäjätoiminnan kehittäminen. Yhteistyötahoina on Lapissa toimia taidemuseoita ja -gallerioita. Yhteistyötyötä tehdään lisäksi matkailualan organisaatioiden kanssa. Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan palkataan taiteilijoita ja käsityöläisiä elämyspalvelujen suunnittelijoiksi. Hanke toteutuu 01.06.2019 - 30.05.2021. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 300 424 euroa, josta Lapin liitto on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 225 318 euroa.

    

 

 

 

Art2World 2019

Tässä hankkeessa kehitetään kuvataiteen välittäjätoimintaa sekä liiketoimintaosaamisessa että kansainvälistymisessä. Hankkeen nimi Art2World viittaa sekä teosten matkaan taiteilijalta ”maailmalle” eli ostaville asiakkaille ja kansainvälisiin näyttelyihin sekä taiteilijoiden kv-liikkuvuutta. Hanke toteutuu vuonna 2019. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa sitä 35 000 euron avustuksella.


Taidetta Lapin hoitolaitoksiin - hyvinvointiresidenssitoiminnan käynnistäminen 2017

Lapin taiteilijaseura toteuttavat yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen Lapin toimipisteen kanssa hankkeen, jossa kuusi taiteilijaa sijoittuu kuukaudeksi residenssiin sosiaali- ja terveysalan hoitolaitoksiin, kuten palvelutaloihin ja vanhustenkoteihin. Residenssiin avataan valtakunnallinen taiteilijahaku, joka on avoin kaikille taiteen aloille. Residenssijakson aikana taiteilijat työskentelevät hoitolaitoksessa hyödyntäen oman taiteenalansa menetelmiä. Työskentely voi kohdistua palvelutalon asiakkaisiin, henkilökuntaan tai laajemmin lähialueen yhteisöön, jolloin projektissa on mahdollisesti mukana esimerkiksi lähialueella toimiva asukasyhdistys tai päiväkoti. Työpajoissa ja yhteisötaideprojekteissa kiinnitetään erityisesti huomiota henkilökunnan rooliin ja sitoutumiseen taidetoiminnan toteutuksessa.  Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi taidelähtöisten menetelmien käytön kouluttamista. Residenssijaksoilla toteutetuista taideteoksista kootaan näyttely Lapin taiteilijaseuran hallinnoimaan Galleria Napaan ja sen osana toimivaan Studio Mustanpaan. Hankkeeseen on saatu 3000 euron rahoitus SKR:ltä.


Ympäristötaidetta matkailun alueille (2017-2018)

Ympäristötaidetta matkailun alueille (YMA) -hankkeessa Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan, Lapin taiteilijaseuran sekä neljän matkailualan yritystä tekevät yhteistyötä. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja tuen sille on myöntänyt Lapin Liitto. Hankkeen tavoitteena on lisätä ympäristötaiteen käyttöä matkailukohteissa ja matkailupalveluiden osana. Hankkeessa toimitaan työryhmissä, joissa suunnittelijan / taiteilijan lisäksi on mukana suunnittelun kohteena olevan yrityksen edustaja, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan projektiopiskelijoita sekä opetushenkilökuntaa. Hankkeen puitteissa tuotettavissa ympäristötaidesuunnitelmissa huomioidaan teosten ekologisuus, luonnonmukaisuus sekä temaattinen yhteys paikalliskulttuuriin tai perinteeseen. Ympäristötaiteessa tavoitteena on nostaa esiin paikallisia tarinoita ja kulttuuriperintöä sekä johdattaa yleisö sensitiiviseen ja eettiseen luonto- ja kulttuurikokemukseen. Hankkeessa keskitytään kesäkauden ympäristöön. Lapin taiteilijaseuran vastuulla hankeessa on mm. Taiteen paikannin -palvelun kehittäminen sisällön tuotannolla. (www.artlocator.io)

  


Taidevaihde - Nuorten kaksisuuntainen kotoutuminen 2016-2018

Taidevaihde – Nuorten kaksisuuntainen kotouttaminen 2016–2018 -hankkeessa tuotetaan taiteen menetelmillä sekä sosiaalityön yhteistyöllä kaksisuuntaista kotouttamista. Hankkeen tarve liittyy pakolaistaustaisen maahanmuuton kasvuun, kotouttamistarpeiden lisääntymiseen sekä kantasuomalaisten, erityis esti nuorten, ennakkoluuloihin ja rasistisiin asenteisiin. Hankkeen tarve on todettu myös Taide kotouttaa -esiselvityshankkeessa. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta ja Sosiaalityön oppaine ovat puolestaan todenneet tarpeet taideperustaisten ja sosiaalityön yhteistyön kehittämiselle ja arvioinnille. Taidetyöpajoja toteutetaan Rovaniemellä, Kemissä, Torniossa ja Kemijärvellä. Hankkeen toteuttajia ovat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta (hankeen hallinnoija), Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaine, Lapin taiteilijaseura ja Monitaideyhdistys Piste. Taiteilijaseurat vastaavat taidetyöpajojen organisoinnista, suunnittelusta ja toteuttamisesta maahanmuuttajille sekä maahanmuuttajien ja suomalaisten nuorten sekaryhmille. Yliopiston oppiaineet vastaavat taidetoiminnan arvioinnista, toimintatutkimuksellisesta kehittämisestä ja hankkeen tulosten julkaisemisesta ja levittämisestä.

Hankkeen FB-sivu

Lisätietoa hankkeesta.

Hallaa Kulttuurimatkailu 2014

Hallaa Kulttuurimatkailu 2014 -hankkeessa (ESR) selvitettiin kyselyn ja haastattelujen avulla kuntien ja matkailualan näkökulmaa kulttuurimatkailutuotteiden kehittämiseen sekä selvitykseen pohjautuen suunniteltiin uusia visuaalisen taiteen kulttuurimatkailutuotteita ja taidekasvatusohjelma. Hankkeen projektipäällikkönä toimii manageri Merja Briñón. Hankkeen selvitysosuudessa kuntien kulttuuri- matkailu- ja elinkeinotoimien johdolle ja matkailuyrityksille toteutettiin kysely, jossa selvitettiin erityisesti visuaaliseen taiteeseen liittyvien palveluiden kysyntää ja kohdentamista. Lisäksi hankkeessa haastateltiin matkailunorganisaatioiden avainhenkilöitä kulttuurimatkailupalveluiden tarpeista ja sisällöistä. Selvitykset toimivat kulttuurimatkailupalveluiden ja taidekasvatusohjelman kehitystyön lähtökohtana. Hallaa Kulttuurimatkailu 2014 -hankkeella on taiteilijoita työllistävä vaikutus. Hankkeeseen on palkattu Pirkko Mäkelä-Haapalinna kehittämään Taideillallista Kemijärven kulttuurikeskuksen Hallaa VI -näyttelyn yhteyteen, Esa Juntura suunnittelemaan Tornion Painu Patsaille! -taidereitin graafista ilmettä, Pirjo Nykänen kehittämään taidekasvatusohjelmaa Kemiin sekä Salla-Mari Koistinen tutkimusapulaiseksi. Hallaa Kulttuurimatkailu 2014 -hankkeen rahoitus on Lapin ELY-keskuksen myöntämää Euroopan sosiaalirahaston tukea. Omarahoittajina hankkeessa toimivat Kemijärven, Kemin ja Tornion kaupungit.

Lue Hallaa Kulttuurimatkailu 2014 -hankkeen selvitys.

Tutkimusmatka lähelle (2014-2015)

Ninni Korkalon ja Anne Niskalan yhteisötaideprojekti ”Tutkimusmatka lähelle” jatkaa Taide heijastaa -työpajatoimintaa. Projektissa maahanmuuttajataustaiset tytöt työskentelevät rovaniemeläisten ja tänne muualta Suomesta muuttaneiden tyttöjen kanssa. Ryhmä työskentelee monitaiteisesti peilaten omia kokemuksiaan eri-ikäisten naisten elämäntarinoihin. Produktio vahvistaa osallistujien paikallisidentiteettiä. Tavoitteena on syvä ymmärrys omasta ympäristöstä ja sen historiasta unohtamatta osallistuvien omaa taustaa. Projektin toteuttajatahojana toimii Lapin taitelijaseura yhteistyössä Rovalan Nuoret ry:n Tyttöjen Talon ja Monitaideyhdistys Pisteen kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat Lapin Nukketeatteriyhdistys, Rovaniemen taidemuseo, Lapin maakuntamuseo, Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry ja Rovaniemen kotiseutumuseo. Projekti on saanut rahoituksen Opetus ja kulttuuriministeriöltä monikulttuurisuuden tukemiseen ja rasismin vastaiseen työhön (10 000) ja Suomen ja Lasten säätiön Myrsky-hankkeelta (10 000).

Artswap 2014

Hankkeessa toteutetaan uudentyyppinen taiteilijoiden liikkuvuuden, verkostoitumisen ja kansainvälistymisen konsepti. Pilottina toteutetaan taiteilijoiden kansainvälinen vaihto siten, että lappilaiset ja hollantilaiset taiteilijat vaihtavat kotejaan ja työhuoneitaan sekä ammatillisia verkostojaan 1-3 kuukauden ajaksi vuonna 2014. Vaihdon aikana taiteilijat valmistelevat ja tekevät taideprojekteja erilaisilla teemoilla, joita ovat ympäristötaide, sosiaalinen taide ja Pop-up Art Space. Artswap-hankkeen kotisivu

TANDEM Turkey - European Union Cultural Managers Exchange 2013-14

Lapin taiteilijaseura osallistuu managereiden verkostoitumisprojektiin nimeltään TANDEM Turkey - European Union Cultural Managers Exchange. Hankkeessa Merja Briñón verkostoituu turkkilaisten ja eurooppalaisten kollegoidensa kanssa. Lapin taiteilijaseura, Arts Territory and Sivas Hizmet Vakfi toteuttavat yhteisprojektin, jossa perustetaan pop-up residenssi Sivasin kaupunkiin Turkkiin. Projekti huipantuu kiertonäyttelyyn Sivaksessa, Rovaniemellä ja Lontoossa. Taiteilijaedustajina projektissa toimivat Juhani Tuominen Rovaniemeltä ja Alicja Dobrucka Lontoosta.

Lapin visuaalisen taiteen kulttuurimatkailutuotteen kehittäminen palvelumuotoilun menetelmin 2014 

Lapin visuaalisen taiteen kulttuurimatkailutuotteiden kehittämishankkeen tavoite on ideoida ja pilotoida uusi visuaalisen taiteen kulttuurimatkailutuote Lappiin palvelumuotoilun menetelmin yhteistyössä Lapin alueen matkailuyrittäjien ja Lapin taiteilijaseuran jäsentaiteilijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda uusi kulttuurimatkailutuote, jota tekee Lapista vetovoimaisemman matkailukohteen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut hanketta kulttuurin matkailulliseen tuotteistamiseen myönnettynä 30000 euron avustuksena.

Ympäristötaiteen kartoituspalvelu 2013-2014

Ympäristötaiteen kartoituspalvelu -hankkeessa tuotetaan ympäristötaiteen avoin tietokanta Lappiin. Tietokantaan kuvataan ja paikannetaan Lapissa sijaitsevaa ympäristötaidetta. Taiteilijat ja yleisö voivat itse tallentaa tietoja tietokantaan. Sen on tarkoitus käsittää ympäristötaidetta, tienvarsiteoksia, seinämaalauksia ja monumentteja, jotka ovat julkisia ja pysyviä ja joiden teoskuvia voi siten julkaista. Lapin taiteilijaseura on saanut Opetus ja kulttuuriministeriöltä 10 000 euroa ympäristötaiteen kartoituspalvelun toteuttamiseen Taiteen edistämiskeskuksen Lapin toimipisteen  ja Kovakoodarien kanssa.

Taide kotouttaa esiselvityshanke 2013-2014

Taide kotouttaa -hankkeen toteuttaja on Lapin taiteilijaseura yhteistyössä Monitaideyhdistys Pisteen ja Taiteen edistämiskeskuksen Lapin toimipisteen kanssa. Lähtökohtana on, että maahanmuuttajien osallisuutta kulttuuripalveluihin Lapissa tulee kehittää. Hanke hyödyntää taiteen soveltavia menetelmiä tavoitteena maahanmuuttajien osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Erityisen tärkeää hankkeessa on eri väestöryhmien välisen ja pienryhmien, kuten perheiden, sisäisen vuorovaikutuksen edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Hanke on esiselvityshanke, jossa tuotetaan kirjallinen selvitys taiteen soveltavan käytön työtavoista ja menetelmistä kotoutumisen tukemisessa. Euroopan Unionin Sosiaalirahaston rahoituksen on myöntänyt Lapin ELY-keskus.

Magenta 2011-2013

Vuosina 2011–13 toteutetun Magenta-hankkeen tavoitteena oli lappilaisten taiteilijoiden työllisyyden ja toimintaedellytysten parantaminen taiteilijoiden täydennyskoulutuksen, kansainvälisten toimintojen ja manageriosaamisen kehittämisen avulla. Magenta-hanke työllisti Lapin alueen taiteilijoita yhteistyöyrityksissä ja -kunnissa tapahtuviin eri sisältöisiin palvelujen ja toimintakonseptien kehitysprojekteihin, joiden lähtökohtana olivat yritysten ja kuntien tarpeet sekä ammattimaisen kuvataiteen kentän kehittäminen.

Magenta-hanke  oli Lapin taiteilijaseuran, Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden ja Taiteiden tiedekunnan sekä Lapin taidetoimikunnan yhteistyöhanke, joka sai rahoituksen Euroopan Sosiaalirahastolta ja ELY-keskukselta. Hankkeen omarahoitusosuuden rahoittajia Lapin taiteilijaseuran lisäksi olivat yhteistyökunnat, alueen yritykset, Lapin yliopisto ja Lapin taidetoimikunta. Magenta-hankkeen hallinnoija oli Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut. Hanke työllisti manageri Merja Briñónin Lapin taiteilijaseuraan ja projektipäällikkö Tiina-Kaisa Nivan Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluihin. Magentan toiminta-alueena oli koko Lapin maakunta. Pilottipaikkakuntina olivat Rovaniemi, Kemi, Tornio, Kemijärvi, Kittilä ja Inari.

Magenta-hankkeen sivulle

Napasiirtymä 2012

Napasiirtymä-hankkeessa rakennetaan verkkogallerian (http://www.gallerianapa.fi) selainlaitteita. Hanke toteuteutetaan Lapin taidetoimikunnan kanssa. Laitteiden suunnittelijoina on Kovakoodarit ja Treeform Oy. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeen rahoituksen.

Taide heijastaa

Taide heijastaa -projekti on osa Suomen lasten ja nuorten säätiön Myrsky-hanketta. Se on saanut rahoitusta myös Lapin taidetoimikunnalta ja Rovaniemen kaupungilta. Projektissa stoteutetaan taidetyöpajoja nuorille Monitaideyhdistys Pisteen kanssa.

Lapin kulttuurillisten matkailutuotteiden konseptointi -hanke 2011-2012

Lapin taiteilijaseura ja Lapin esittävien taiteiden keskus LETKE ovat yhdessä hakeneet ja saaneet rahoitusta Kulttuurimatkailutuotteiden kehittämiseen (OKM). Yhteistyötä matkailuyritysten suuntaan on avattu Ylläs - Levi - Äkäslompolon matkailuyritysten toimitusjohtajien haastattelulla (5 kpl). Vuoden 2012 aikana on aloitettu uusien kulttuurimatkailutuotteiden pilotointi ja kehitystyö. Yhteistyökoordinaattorina toimi Ilona Sares.

Lapin visuaalisen taiteen keskuksen esiselvityshanke 2010-2011

Lapin visuaalisen taiteen keskuksen esiselvityshankkeen tavoitteena oli kehittää visuaalisen taiteen manageriosaamista Lapissa. Esiselvityshankkeeseen visuaalisen taiteen manageriksi palkattiin Merja Miettinen. Esiselvityshanketta rahoittavat Lapin taiteilijaseuran lisäksi Lapin liitto, Lapin taidetoimikunta ja Rovaniemen kaupunki.

Yhteistyöhanke esittävän ja visuaalisen taiteen välillä 2011

Lapissa visuaalisen ja esittävän taiteen välillä pyritään tekemään yhteistyötä. Lapin taidetoimikunta myönsi rahoituksen visuaalisen ja esittävän taiteen yhteistyötä kehittävän tuottajan palkkaamiseen huhti-marraskuuksi 2011. Tehtävää hoiti yhteistyökoordinaattori Ilona Sares.